Általános Szállítási Feltételek

1. ÁLTALÁNOS:

 1. Szállító kizárólag az előzetes ajánlatban foglalt, illetve a megrendelés visszaigazolásban szereplő műszaki tartalomnak megfelelő berendezések szállítására kötelezhető, az ott megadott feltételek szerint. Minden ott nem szereplő feltételt jelen dokumentum szabályoz.
 2. Szállító kizárólag azon Megrendelő megrendeléseit fogadja be, illetve teljesíti, amelynek Szállítóval szemben nincs lejárt tartozása.
 3. Megrendelő késedelmes fizetése vagy fizetőképességében beálló negatív változás esetén, Szállító jogosult követeléseit azonnal érvényesíteni, beleértve a még nem lejártakat is. Az előzőekben leírt feltétel megvalósulása esetén Szállító jogosult azonnali hatállyal, a Megrendelővel fennálló összes szerződését felmondani. Felmondás esetén a szerződések azonnal megszűnnek. Szállító az azonnali hatályú felmondását írásban köteles közölni Megrendelővel.
 4. A megrendelés költségmentes módosítására, lemondására Megrendelőnek a rendeléstől számított 3 munkanapon belül van lehetősége. A 3. munkanapot követő rendelés lemondása esetén a Megrendelő köteles lemondási díjat fizetni, melynek mértéke: a rendelési érték alapján a megrendelést követő 3 napon belül 0 %, 15 napon belül 30 %, 30 napon belül 60%, 31. naptól 80 %.
 5. Szállító az árváltoztatás jogát fenntartja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Megrendelők részére már kiadott árajánlatokra, az ott feltüntetett időpontig.

2. ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

 1. Szállító által megadott árak, amennyiben egyéb írásos szerződés másként nem rendelkezik, gyártelepi vagy telephelyi átvétellel, csomagolás nélkül értendők. Az árjegyzékben szereplő árak az áfa-t nem tartalmazzák.
 2. Amennyiben Szállító az általa kiállított visszaigazolásban másként nem rendelkezik, úgy a fizetési feltételek a következők: megrendeléskor a rendelési összeg 35%-a fizetendő előre, banki átutalás útján. Ezen összeg foglalónak minősül. A fennmaradó rész kifizetése Szállító készre jelentését követően esedékes szintén banki átutalással. Az ellenérték kifizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor az Szállító folyószámláján jóváírásra kerül. Ennek megtörténte az áru birtokba adásának feltétele.
 3. Megrendelő köteles a megrendelt árut vagy szolgáltatást Szállító írásos készre jelentését követő 30 napon belül elszállítani vagy igénybe venni. A készre jelentést követő 30. naptól a Felek közötti jogviszony megszűnik (kivéve, ha erről felek írásban másként nem rendelkeznek), és érvénybe lép a szerződés megszűnésével járó összes jogi következmény.
 4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy köteles a Ptk. 301/A.§ szerint meghatározott késedelmi kamat megfizetésére.

3. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:

 1. Szállító által megadott szállítási határidő a megfelelő kereskedelmi, műszaki és fizetési feltételek kölcsönös elfogadása utáni időponttól számítandó (megrendelés visszaigazolása.). Ezen időpontot követően Megrendelő részéről bejelentett bármilyen műszaki és mennyiségi módosítás az elfogadott határidőt megváltoztathatja, és emiatt Szállító nem esik késedelembe.
 2. A szállítási határidőt Szállító határozza meg Megrendelő igényének figyelembe vételével.
 3. Ha Megrendelő a megrendeléshez kötött esetleges kötelezettségeit (gyártási előleg, lejárt tartozás kiegyenlítése) késedelmesen teljesíti, úgy ez a gyártási határidő megváltozását vonhatja maga után.
 4. Szállító által nem befolyásolható körülmények szerződésmódosító tényezőnek számítanak. Ide értendők a „vis major” események akár Szállítónál, akár a Szállító beszállítóinál. Ilyen körülmények között Szállító jogosult a megrendelések teljesítését egy későbbi időpontra ütemezni, leállítani vagy korlátozni, melyeket Megrendelő Szállítón nem kérhet számon, és kártérítési igénnyel sem léphet fel.

4. SZÁLLÍTÁS:

 1. Az áru átvétele után bekövetkezett szállítási károkért felelősség Szállítót nem terheli, kártérítésre nem kötelezhető.
 2. Azon szállítási határidőcsúszás miatt, amely Szállító által nem befolyásolható, az áru készre jelentése után történt, és nem vezethető vissza Szállító hibájára (pl. Megrendelőnek lejárt tartozása van, illetve nem fogadja a megadott szállítási határidőig a megrendelt árut), Megrendelő kártérítési igényt Szállító felé nem érvényesíthet.

5. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

 1. Szemrevételezés alapján megállapítható mennyiségi, minőségi kifogásokat, reklamációkat csak átvételkor, írásos dokumentáció, jegyzőkönyv alapján fogadunk el. Ennek elmulasztása esetén minden későbbi kártérítési igény elutasítható.
 2. Az átvételkor nem ellenőrizhető minőségi és műszaki kifogást (rejtett hibák) csak az átvételtől számított 30 napon belül, szintén írásban lehet bejelenteni.
 3. Szállító az általa szállított termékekre, a teljesítés napjától számított 12 hónapra szavatolja, hogy ezek mentesek mindennemű anyaghibától, gyártásuk szakszerű, továbbá, hogy rendelkeznek azokkal a műszaki, légtechnikai és elektromos paraméterekkel, amelyek a rendelés feltételét képezik. A jótállás csak szakszerű használat során bekövetkezett anyag- és gyártási hibára érvényes, Megrendelő általi szállítási, tárolási, szerelési és kezelési hibákért jótállást Szállító nem vállal. A jótállás csak a meghibásodott darab javítására, cseréjére vonatkozik. A biztonsági berendezések (mint például: tűz- és füstvédelmi csappantyúk, füstelszívó ventilátorok) üzemszerű működése alatt bekövetkezett elhasználódás nem tartozik a jótállás körébe.
 4. A villanyos motor működtetésű berendezéseket kötelező a szállító beüzemelési jegyzőkönyve alapján beüzemelni, és azt kitöltve, aláírva a beüzemelő olvasható nevével és pecséttel ellátva, a szállítónak faxon vagy e-mailen eljuttatni. A garanciajegy kiadásának feltétele a beüzemelési jegyzőkönyv.
 5. Amíg a megegyezésben szereplő fizetési feltételeket Megrendelő nem teljesíti, addig a jótállási igények nem érvényesíthetők.
 6. Szállító gyártmányain Megrendelő, vagy harmadik fél részéről történt átalakítások, javítások, az eredetitől eltérő alkatrészek beépítése, idegen berendezések esetén Szállító jótállást nem vállal, illetve a jótállás megszűnik.
 7. Szállító jótállási kötelezettsége csak Megrendelővel szemben áll fenn (harmadik személy kizárt).
 8. Amennyiben Szállító által szállított termék gyártása Megrendelő által megadott rajzok, műszaki adatok, dokumentációk alapján történik, úgy e gyártmányok, termékek működőképességéért, használhatóságáért, esetlegesen felmerülő licenc és jogvitákért a felelősség Megrendelőt terheli. Ebben az esetben Szállító felelőssége a termék gyártásához rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján beazonosítható hibákra terjed ki.
 9. Azon károkért, melyeket Megrendelő, alvállalkozója vagy megbízottja okoz, Szállító nem vállal felelősséget.

6. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

 1. Az áru átadását követően Megrendelőt terhel minden a berendezéssel kapcsolatos kockázat és felmerülő egyéb költség. Mindemellett a tulajdonjogot Szállító az általa szállított összes termékre fenntartja mindaddig, amíg Megrendelő a teljes fizetési kötelezettségének eleget nem tett.
 2. Amennyiben a megrendelt termékeket Szállítóval jogviszonyban álló Megrendelő másnak tovább adja és Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Szállítónak jogában áll a terméket átvevő harmadik felet erről értesíteni és a még hátralévő fizetési kötelezettségekről Megrendelő terhére külön megállapodást kötni.

7. JOGORVOSLATOK:

 1. A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a felek a vitát elsődlegesen a jó partneri kapcsolat alapján megkísérlik egymás között rendezni.
 2. Amennyiben a felmerült jogviták rendezése nem vezet eredményre, úgy azok eldöntésére a felek a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog.

8. ÉRVÉNYESSÉG:

 1. Jelen megállapodás a mai naptól kezdődően visszavonásig érvényes.
 2. Hatálybalépés dátuma 2012.01.01.